Zásady zpracování osobních údajů

Paleťáci, z. s., IČ: 07247290, se sídlem Artura Krause 2317, 530 02 Pardubice

Pro účely plnění povinností dle GDPR potřebujeme váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Bez něj vám nemůžeme prodat vstupenku ani evidovat vaši přihlášku na kurz, jelikož nemůžeme zpracovat vaše osobní údaje. Proto vás žádáme o vyplnění souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve formuláři SimpleShop správcem Paleťáci, z.s. a subjekty, kterým budou postoupena tato práva s ohledem na organizaci kurzu, pro účel stanovený níže.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 10  let ode dne udělení souhlasu.

Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 10 let.

Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. Bez udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů není možné zasílat informace o kurzu.

Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat.

chevron-down