Obchodní podmínky


Obchodní podmínky pro prodej vzdělávacích akcí zapsaného spolku Paleťáci prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kurzy.paletaci.cz, platné od 1. února 2024.

1. Úvodní ustanovení

1. Pojmy

 1. Spolkem se rozumí Paleťáci z. s., identifikační číslo: 07247290, se sídlem Artura Krause 2317, 530 02 Pardubice, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou: L 12529
 2. Účastníkem se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, která se Spolkem uzavírá Smlouvu o výuce ve vzdělávací akci. V případě, že Účastník objednává výuku pro více osob, mají tyto osoby při výuce stejné postavení jako Účastník, nejsou však oprávněny činit vůči Spolku právní úkony související se Smlouvou. Je-li Účastník fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, považuje se rovněž za Spotřebitele dle zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele.
 3. Smlouvou se rozumí Smlouva o výuce ve vzdělávací akci uzavřená mezi Spolkem a Účastníkem.
 4. Obchodními podmínkami (dále OP) se rozumí OP pro výuku ve vzdělávacích akcích zapsaného spolku Paleťáci.
 5. Nabídkou se rozumí Nabídka vzdělávacích akcí (kurzů, workshopů, lekcí, pobytových akcí, soustředění, dílen, setkání, přednášek, kempů…) pořádaných zapsaných spolkem Paleťáci.
 6. Smluvní dokumentací se rozumí Smlouva, Nabídka a Obchodní podmínky.
 7. Kurzovným se rozumí celková cena uvedená ve Smlouvě za všechny Kurzy objednané Účastníkem dle této Smlouvy.

2. Základní ustanovení

 1. Práva a povinnosti Účastníka při výuce uměleckých kurzů se řídí těmito OP, Nabídkou a Smlouvou.

2. Smlouva

1. Uzavření Smlouvy

 1. Smlouva je uzavřená elektronicky formou odeslání objednávky na vzdělávací akci.
 2. Nedílnými součástmi Smlouvy jsou OP.
 3. Po uzavření Smlouvy a následném elektronickém potvrzení účastníkovi Spolkem o přijetí a zařazení do výuky je Účastník povinen uhradit Kurzovné. Kurzovné musí být uhrazeno Spolku nejpozději do deseti (10) dnů od odeslání objednávky.

2. Odstoupení od Smlouvy

1. Ze strany Účastníka

 1. Účastník bere na vědomí, že na smlouvu o výuce ve vzdělávacích akcích se dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku a v případě plnění Organizátorem poskytované v určeném termínu.
 2. Účastník může od Smlouvy odstoupit ze závažných důvodů. V případě zdravotních důvodů, které znemožní Účastníkovi pokračovat ve výuce, bude mu Spolkem vyplacena alikvotní část kurzovného za nevyčerpanou část kurzu. Tuto skutečnost je třeba doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka, lékařská zpráva) bez zbytečného odkladu.
 3. Pokud se Účastník odhlásí z kurzu ve lhůtě:
  1. 30 a více dní před začátkem akce, má právo na vrácení zaplacené ceny kurzu po odečtení manipulačního poplatku. Výši manipulačního poplatku naleznete v bodu 4. této sekce. Pokud se v této lhůtě odhlásí z daného termínu a přehlásí se na jiný termín, manipulační poplatek účtován není. Pokud za sebe sám nalezne náhradního Účastníka na přihlášený termín, který má odpovídající schopnosti a dovednosti k účasti na kurzu, manipulační poplatek účtován není.
  2. 15 až 29 dnů před začátkem akce, pak je uplatněn storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu.
  3. 14 a méně dnů před začátkem akce, pak je uplatněn storno poplatek ve výši 100 %.
 4. Manipulační poplatek se účtuje v následující výši:
  1. 500 Kč při akci dražší než 8 000 Kč
  2. 300 Kč při akci v ceně od 4 000 Kč do 7 999 Kč.
  3. 200 Kč při akci v ceně od 1 500 Kč do 3 999 Kč.
  4. 100 Kč při akce v ceně 1 499 Kč a méně.
 5. Storno poplatek ve výši 50 % nebo 100 % nebude uplatněn v případě, že za sebe odhlášený Účastník nalezne sám náhradního Účastníka na přihlášený termín, který má odpovídající schopnosti a dovednosti k účasti na kurzu.
 6. Zaplacené Kurzovné snížené o storno poplatek anebo manipulační poplatek bude Účastníkovi vráceno do 30 kalendářních dnů na číslo účtu, ze kterého přišla platba, případně které účastník za tímto účelem Spolku poskytne.
 7. V případě, že se Účastník odhlašuje z důvodu onemocnění COVID-19 nebo nařízenou karantnénu, má právo na převod zaplaceného Kurzovného na dárkový poukaz nebo na vrácení zaplaceného Kurzovného.
 8. Odstoupení od Smlouvy je třeba zaslat elektronicky na e-mail koordinátora akcí Spolku: [email protected] nebo prostřednictvím SMS či telefonního hovoru: +420 731 793 086.

2. Ze strany Spolku

 1. Spolek je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud ve stanovené lhůtě před zahájením Kurzu nebude Účastníkem uhrazeno Kurzovné.
 2. Absence Účastníka na výuce vyšší než 25 % z celkové docházky kurzu může být Spolkem považována jako důvod k odstoupení od Smlouvy. V takovém případě bude Účastníkovi vyplacena alikvotní část Kurzovného za nevyčerpanou část kurzu ponížená o poplatek za ukončení smlouvy ve výši jeden tisíc korun českých (1 000 Kč).
 3. Spolek si vyhrazuje právo přihlášeného Účastníka, který zaslal platbu, do kurzu nezařadit, pokud Účastník neodpovídá svými dovednostmi a zkušenostmi úrovni kurzu, do kterého se přihlásil. V takovém případě má Účastník právo na vrácení Kurzovného v plné výši.
 4. Vyloučit Účastníka v průběhu kurzu je možné v případě, že jeho chování ohrožuje ostatní účastníky, bezpečnou atmosféru pro konání kurzu a prožívání na kurzu. V těchto případech Účastník nemá právo na vrácení Kurzovného.
 5. Spolek si vyhrazuje právo nabídnout náhradní řešení, pokud se kurz ruší z důvodu vyšší moci, tj. Spolku je zabráněno v realizaci kurzu z důvodu vyšší moci (záplavy, revoluce atd. a např. epidemie a s ní související opatření vlády, která zabraňují realizaci kurzu v obvyklých podmínkách, tj. osobní setkávání bez nutnosti udržovat rozestupy a nošení roušek). Tím je náhradní termín kurzu, pokud je možné jej realizovat s ohledem na situaci, změna formátu kurzu (např. z pravidelného kurzu na víkendový workshop), změna formy kurzu (z prezenční výuky na on-line) nebo vrácením kurzovného. Vybraná náhradní řešení se zpravidla nabízí celé přihlášené skupině a rozhoduje se o něm s ohledem na většinové preference přihlášených účastníků.

3. Společná ustanovení

 1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud ze strany Spolku bude vzdělávací akce zrušena z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu a Účastníkem nebude akceptováno žádné z náhradních řešení.
 2. Veškeré úkony související s ukončením Smlouvy musí být učiněny v elektronické formě a doručeny e-mailem druhé smluvní straně.
 3. V případě ukončení Smlouvy je Spolek povinen vrátit Účastníkovi zaplacené Kurzovné, snížené o případné nároky Spolku související s ukončením Smlouvy. Spolek je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na odstupné či poplatek za ukončení smlouvy vůči pohledávce Účastníka na vrácení Kurzovného.
 4. Zůstatek Kurzovného bude Spolkem uhrazen Účastníkovi do třiceti (30) dnů ode dne doručení e-mailového oznámení o ukončení Smlouvy. Platby Spolek zašle na bankovní účet, který Účastník pro tuto potřebu Spolku sdělí.

4. Předmět smlouvy

 1. Předmětem Smlouvy je závazek Spolku zajistit pro Účastníka výuku ve vzdělávacích akcích a závazek Účastníka uhradit Kurzovné.
 2. Účastník je povinen aktivně se účastnit výuky a aktivit spojených se vzdělávací akcí.

3. Nabídka

 1. Spolek nabízí výuku ve vzdělávacích akcích, které jsou uvedeny v Nabídce. Nabídka je uveřejněna na internetové adrese Spolku www.kurzy.paletaci.cz.
 2. Nabídka vymezuje zaměření a obsahovou náplň jednotlivých vzdělávacích akcí, včetně popisu průběhu výuky a stanovení konkrétních podmínek účasti.
 3. Při uzavření Smlouvy jsou ve Smlouvě vymezeny vzdělávací akce, které jsou Účastníkem objednány pro výuku Účastníka. Účastník je oprávněn objednat výuku pro více osob; v takovém případě se ve smlouvě uvádí souhrnná objednávka pro tohoto Účastníka.

4. Výuka

1. Termín výuky

 1. Termín zahájení výuky a výukový plán je specifikován vždy v aktuální Nabídce na internetové adrese www.kurzy.paletaci.cz.
 2. Spolek se zavazuje, že dodrží termíny výuky odpovídající dohodnutému plánu výuky.
 3. Spolek si vyhrazuje právo posunout zahájení kurzu v případě, že je to nevyhnutelné (nenaplnění minimálního počtu účastníků, technické důvody, onemocnění lektora, pronajímatelů objektů atd.). Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je Spolek oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Účastník bude na tuto skutečnost předem upozorněn. Může s danou skutečností souhlasit nebo má právo na odstoupení od Smlouvy a vrácení Kurzovného.

2. Realizace kurzů

 1. Před zahájením kurzu dostane Účastník informační e-mail se všemi informacemi nezbytnými k účasti na kurzu.
 2. Místo a čas konání kurzu je vždy uvedeno na webových stránkách u prezentace daného kurzu a je obsaženo i v informačním e-mailu.
 3. Účastník se účastní kurzu na vlastní nebezpečí. Je povinen dodržovat bezpečností pokyny stanovené lektorem kurzu a chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje, lektora ani ostatních účastníků kurzu.
 4. Účastník je povinen dbát pokynů lektorů kurzu a dodržovat stanovený časový harmonogram.
 5. V případě porušení pokynů lektora, které směřují k zajištění bezpečnosti účastníků na kurzu, a v případě, že chování Účastníka bude narušovat průběh kurzu, bezpečí a zdraví účastníků, má lektor právo vyloučit Účastníka z kurzu bez nároku na vrácení Kurzovného. V těchto případech se vyloučení Účastníka z kurzu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany Spolku.
 6. Účastníci kurzů jsou povinni dát pozor na své osobní věci během kurzů, za odložené věci Spolek neručí.
 7. Účastníci kurzu nejsou Spolkem pojištěni na úraz nebo vzniklou škodu sobě či třetí osobě.
 8. Případný úraz, jiná újma na zdraví nebo škoda na majetku vzniklé v souvislosti s jejich jednáním v rámci kurzu budou předmětem osobní odpovědnosti účastníků kurzu. Spolek za toto nepřebírá jakoukoli odpovědnost.

3. Nahrazování jednotlivých lekcí kurzu

 1. Po zaplacení Kurzovného vzniká právo Účastníkovi účastnit se všech hodin vypsaných pro konkrétní kurz.
 2. V případě, že se Účastník nemůže některé hodiny účastnit, nevzniká Účastníkovi právo na náhradu takové hodiny účastí na jiných lekcích. (Nahrazování lekcí není možné proto, že každá skupina jde vlastním tempem, má vlastní dynamiku. Ve skupině konkrétních účastníků, kteří spolu začnou chodit na lekce, se časem tvoří bezpečné prostředí, které umožňuje společné tvoření. A toto bezpečné prostředí by bylo narušováno přítomností nového člena kurzu.)
 3. Při absenci na hodině nevzniká nárok na vrácení Kurzovného. Případy vážnějších dlouhodobých onemocnění budou řešeny individuálně.

4. Zrušení vzdělávací akce

 1. Spolek má právo zrušit vzdělávací akci z důvodů nenaplnění minimálního počtu účastníků, onemocnění lektora, komplikace ze strany třetích stran – pronajímatelů objektů atd. Spolek je povinen o zrušení kurzu informovat Účastníka nejpozději jeden (1) den před plánovaným zahájením kurzu.
 2. V případě zrušení vzdělávací akce je Spolek povinen nabídnout Účastníkovi náhradní řešení (nabídnout nový termín kurzu, možnost navštěvovat jiný kurz, nebo vrácení kurzovného).

5. Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

 1. Spolek se zavazuje zajistit personální obsazení lektorů dle konkrétní specifikace vzdělávací akce. Spolek se zavazuje pro výuku používat kvalifikovaných lektorů tak, aby byla zajištěna vysoká odborná úroveň výuky.

5. Kurzovné

1. Kurzovné

 1. Cena za jednotlivé vzdělávací akce je uvedena v Nabídce na internetových stránkách www.kurzy.paletaci.cz.
 2. Cena je vždy uváděna jako konečná.

2. Slevy z kurzovného

 1. Spolek nabízí slevy z kurzovného v podobě jednorázové akční slevy.
 2. Jednorázové akční slevy vyhlašuje Spolek příležitostně s omezenou dobou trvání. Tato sleva je poskytována za podmínek stanovených v Nabídce na internetových stránkách www.kurzy.paletaci.cz, na sociální síti www.facebook.com/Paletaci/, www.instagram.com/paletaci/ nebo v zaslaném obchodním sdělení přes e-mail.
 3. Slevy nelze uplatňovat zpětně a nelze je sčítat.

3. Platební podmínky

 1. Účastník je povinen uhradit sjednané Kurzovné nejpozději do deseti (10) dnů od odeslání objednávky kurzu.
 2. Kurzovné je možné uhradit:
  1. bankovním převodem na účet 2501474289/2010 vedený u společnosti Fio Banka, a. s.,
  2. zakoupením dárkového poukazu vystaveného Spolkem,
  3. ve výjimečných případech hotově na adrese smluvené elektronicky či telefonicky se zástupcem Spolku.
 3. Poskytovatel platební brány je společnost Comgate, a.s. Pro případné reklamace nebo dotazy k platbám ji kontaktujete na adrese: Comgate, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: [email protected], tel: +420 228 224 267.

6. Reklamační lhůty, nároky z odpovědnosti za vady služby a stížnosti

 1. Služba má vady v případě, že nebyla poskytnuta v souladu se smlouvou a OP.
 2. Účastník je povinen uplatnit nároky z vad služby písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do 7 dnů ode dne poskytnutí služby. Za poskytnutou službu se pro tento účel považuje v případě kurzu každá jednotlivá uskutečněná vyučovací hodina bez ohledu na celkovou sjednanou délku výuky;
 3. Nároky z odpovědnosti za vady služby zanikají, jsou-li uplatněny z důvodů, které smlouva a/nebo tyto OP vylučují a/nebo po uplynutí reklamační lhůty.
 4. Účastník je povinen reklamovat vady služby písemně bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. V reklamaci je objednatel povinen uvést a/nebo připojit:
  1. důvod reklamace;
  2. jasnou identifikaci poskytnuté služby (název kurzu apod.);
  3. dobu a způsob zjištění vad/y;
  4. popis vad/y a případně četnost jejich výskytu;
  5. bude-li reklamace shledána oprávněnou, poskytne zhotovitel objednateli podle jeho volby buď přiměřenou slevu z ceny služby odpovídající povaze a rozsahu vad, nebo, je-li předmětem služby výuka, náhradní výuku a/nebo výměnu lektora.
 5. Vyřízení reklamace. Spolek je povinen o vytknutých vadách rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Spolek je povinen vydat Účastníkovi písemné potvrzení, ve kterém uvede charakteristiku vytýkaných vad, datum jejich uplatnění, účastníkem požadovaný způsob vyřízení vad a způsob jakým bude účastník informován o vyřízení reklamace.
 6. Stížnosti je možné odeslat na mail [email protected]. Odpověď bude odeslána do 30 dnů ode dne doručení stížnosti.

7. Ochrana osobních údajů

1.  Spolek prohlašuje a zaručuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti, které pro ni z GDPR a jiných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů vyplývají; bude po celou dobu trvání zprostředkovatelské smlouvy zpracovávat osobní údaje v souladu s českým právním řádem, zejména v souladu s GDPR.

8. Společná a závěrečná ustanovení

1. Společná ustanovení

 1. Účastník se zavazuje písemně informovat Spolek o všech podstatných změnách týkajících se subjektu Účastníka. Podstatnými změnami se rozumí zejména změny zapisované do obchodního rejstříku, změny v bankovním spojení apod.
 2. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním nebo elektronicky.
 3. Účastník odpovídá za včasné informování Spolku o jakékoli změně jeho osobních údajů, adresy pro doručování pošty, e-mailové adresy, tel. čísla.

2. Závěrečná ustanovení

 1. Ostatní skutečnosti výslovně neupravené OP se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele.
 2. Spolek je oprávněna jednostranně měnit OP a Nabídku. Aktuální znění OP a Nabídky je uveřejněno na internetových stránkách Spolku www.kurzy.paletaci.cz.
 3. Kontaktní osoba – koordinátor akcí: Nicola Skalická, mail: [email protected], tel.: +420 731 793 086.

V Pardubicích dne 31. 7. 2022
Andrea Moličová, členka výboru Paleťáci z. s.

chevron-down